Zespół realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

           

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum:

 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 2. przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia na poziomie gimnazjum i ponadgimnazjalnym;
 3. zachęca uczniów do samokształcenia, umożliwia planowanie i ocenianie wyników samodzielnego uczenia się;
 4. zapewnia młodzieży możliwość korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych poprzez umiejętne korzystanie z księgozbioru biblioteki i Internetu;
 5. daje możliwość młodzieży poszerzenia wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia poprzez ścieżki edukacyjne w wychowaniu prozdrowotnym i ekologicznym z profilaktyką zaburzeń i patologii społecznej przez spotkania z psychologami, lekarzami, pedagogami i korzystanie ze świetlic socjoterapeutycznych;
 6. ułatwia uczniom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:
  • spotkania z przedstawicielami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych,
  • wycieczki do zakładów pracy,
  • projekcje filmów oświatowych,
  • pogadanki z zakresu preorientacji zawodowej,
  • współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i poradnią medycyny szkolnej;
 7. kształtuje postawy moralne i społeczne umożliwiające akceptację i funkcjonowanie wychowanków w środowisku pozaszkolnym;
 8. organizuje środowisko wychowawcze sprzyjające pełni rozwoju umysłowego dzieci i uczniów oraz realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty;
 9. uczy zasad współżycia w grupie rówieśniczej, współdziałania i współodpowiedzialności za drugą osobę, szkołę i jej wyposażenie;
 10. upowszechnia wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska poprzez:
  • konkursy ekologiczne,
  • wycieczki połączone z porządkowaniem otoczenia,
  • apele i gazetki tematyczne,
  • działania praktyczne,
  • realizację proekologicznych programów;
 11. przygotowuje uczniów do kulturalnego spędzania wolnego czasu poprzez udział w różnych formach zajęć rekreacyjno – sportowych, rozrywkowych, kół zainteresowań, zajęć poznawczych, współpracę z placówkami upowszechniania kultury;
 12. zapewnia dostosowanie treści, metod i form organizacyjnych nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów;
 13. udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej i zdrowotnej w formie:
  • specjalnych form pracy dydaktycznej i wychowawczej,
  • indywidualnego doradztwa nauczycieli,
  • konsultacji w poradni psychologiczno – pedagogicznej,
  • kwalifikacji do zajęć specjalistycznych,
 14. stwarza warunki do uaktywnienia rozwoju zainteresowań i uzdolnień wychowanków poprzez:
  • udział w zajęciach kół zainteresowań oraz organizacjach działających na terenie szkoły,
  • udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, przeglądach zespołów,
  • eksponowanie wytworów działalności wychowanków (prace plastyczne, techniczne, literackie i inne)
  • realizację indywidualnych programów i indywidualnego toku nauczania;
 15. umożliwia indywidualizację podejścia pedagogicznego i opiekuńczego zgodnie z potrzebami zwłaszcza:
  1. uczniów klas I – III poprzez:
   • opiekę w czasie wydawania i spożywania posiłków,
   • opiekę w czasie oczekiwania na zajęcia i przed powrotem do domu,
   • wyprowadzania do szatni i pomoc przy ubieraniu uczniów,
  2. uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku:
   • organizację zespołów kompensacyjnych,
   • współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, lekarzem, higienistką,
   • organizację zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
   • kierowanie do poradni specjalistycznych i respektowanie wskazań lekarskich,
  3. uczniów mających trudności w nauce:
   • konsultację w poradni psychologiczno – pedagogicznej,
   • organizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
   • pomoc dydaktyczną nauczycieli,
   • ścisłą współpracę z rodzicami,
  4. uczniów zaniedbanych środowiskowo, z rodzin wielodzietnych, źle sytuowanych, sierot:
   • wywiady środowiskowe,
   • poznanie warunków domowych dziecka,
   • udzielanie pomocy doraźnej,
   • składanie wniosków do właściwych instytucji,
 16. zapewnia dzieciom i młodzieży poszanowanie ich godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
 17. umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
  • udział w obrzędach i tradycjach lokalnych,
  • kultywowanie rocznic narodowych i historii szkoły,
  • poszanowanie przeszłości narodu i miejscowości,
  • poszanowanie symboli narodowych i religijnych,
  • poznawanie dziedzictwa kulturowego narodu,
  • udział w lekcjach religii zgodnie z wyznaniem, w oparciu o zasady tolerancji i wolności;
 18. zapewnia bezpieczeństwo w czasie pobytu na terenie szkoły;
 19. umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego;
 20. upowszechnia kulturę pedagogiczną wśród rodziców poprzez:
  • zindywidualizowane formy poradnictwa wychowawczego (rozmowy, udział rodziców w zajęciach i imprezach szkolnych, wspólne wycieczki),
  • spotkania ze specjalistami z dziedziny psychologii, medycyny,
  • listy do rodziców;
 21. informuje rodziców i opiekunów wychowanków o osiągnięciach dydaktycznych, o niepowodzeniach szkolnych, ich zachowaniu, postawach, wskazuje drogi i sposoby pomocy w nauce;
 22. organizuje działalność opiekuńczą nad wychowankami przebywającymi w szkole:
  • nauczyciele prowadzący zajęcia lekcyjne, wychowawcze i pozalekcyjne ponoszą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie przewidzianym na w/w zajęcia,
  • w czasie przerw międzylekcyjnych, przed i po zakończeniu zajęć, nauczyciele pełnią dyżury na każdej kondygnacji budynku i na podwórzu szkolnym zgodnie z opracowanym planem dyżurów,
  • w czasie dyżuru nauczyciel przebywa w wyznaczonym rejonie, odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczniów przebywających na tym terenie, zapobiega niebezpiecznym zabawom i zachowaniom;

 

Przedszkole:

 1. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym, zdrowym środowisku;
 2. współdziałanie z rodziną w zakresie wychowania i przygotowania dziecka do nauki w szkole;
 3. troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dziecka;
 4. wyrabianie u dziecka prawidłowych nawyków;
 5. troska o rozwój umysłowy dziecka, a w szczególności:
  • rozwój zainteresowań i umiejętności,
  • rozwój wyobraźni i wrażliwości,
  • rozwój samodzielności i wytrwałości oraz umiejętności współdziałania w grupie,
  • budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną;
 6. współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, lekarzem, higienistką dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku;
 7. organizacja pomocy dzieciom zaniedbanym środowiskowo, z rodzin wielodzietnych, źle sytuowanych, sierotom;
 8. organizacja zajęć dodatkowych z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 186

Udostępniono dnia: 15.03.2016 15:23

Dokument wprowadził:
Administrator

Dokument opublikował:
Administrator

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 12.04.2016, Rafał Francikowski: Edycja zakładki Zakres działania
 • 12.04.2016, Rafał Francikowski: Edycja zakładki Zakres działania